Wifi chuyn d?ng

Wifi chuy�n d?ng

wifichuyêndụng
C�ng ty WICITY Vi?t Nam d� tr? th�nh m?t ngu?i ti�n phong trong linh v?c Marketing.Khach WIFI c?a ch�ng t�i nhu qu�n c� ph�, nh� h�ng, kh�ch s?n, an v?t nh� h�ng, r?p chi?u phim, xe bu�t …. ch�ng t�i h? tr? kh�ch h�ng c?a ch�ng t�i v?i card kh�ng d�y chuy�n d?ng c� th? truy c?p c� quy?n truy c?p v�o 30-100 ngu?i d?ng th?i. Ngo�i ra, ch�ng t�i cung h? tr? kh�ch h�ng thi?t k? c�c chi?n d?ch ti?p th? g?m bi?u ng? wifi, video, phi?u gi?m gi�, c�c trang web internet, checkin facebook fanpage ph?n ……. v?i gi� c?nh tranh tr�n th? tru?ng, ch? v?i 99.000 d?ng / th�ng b?n kh�ng c� quan t�m d?u tu v�o chuy�n ng�nh thi?t b?, nh�n vi�n b?o tr� k? thu?t, thi?t k? v� b?o tr�, b?n d� c� m?t c�ng c? ti?p th? tuy?t v?i.
�ang k� v?i v?i ch�ng t�i d? ch�ng t�i ph?c v? b?n t?t nh?t!

wifichuyêndụng

Advertisements